Informacija o Varstvu Podatkov

 

INFORMACIJA O VARSTVU PODATKOV

Za podjetje  VHS visa svetovalne storitve d.o.o.(v nadaljnjem besedilu kratko «VHS») je varovanje osebnih podatkov posebnega pomena. VHS si pri tem izjemno prizadeva zagotavljati najboljšo možno zaščito z vidika zbiranja, obdelave in rabe osebnih podatkov, ki so potrebni za uresničevanje naročil. Zato obdeluje VHS podatke naročnikov izključno na podlagi zakonskih določil. V okviru naslednjih informacij o varstvu podatkov vas  VHS obvešča o pomembnih vidikih obdelave podatkov v okviru predmetne spletne strani.

Osebne podatke prosilca/prosilke, potrebne za izdajo vizuma, pridobi VHS pisno prek neavtomatiziranih postopkov. Ko preveri, ali so podatki pravilni in popolni, posreduje VHS te podatke prav tako v neavtomatizirani obliki pristojnim uradnim službam v nadaljnjo obdelavo in v odločitev.   

Obdelava, posredovanje in shranjevanje osebnih podatkov

VHS obdeluje osebne podatke izključno v okviru izpolnjevanja pogodbenih obveznosti do prosilca/prosilke. Vrsta in obseg obdelave, posredovanja in shranjevanja ustreznih podatkov sta odvisna od zahtev pristojne službe za izdajo vizumov. VHS ne more vplivate na zahteve službe za izdajo vizumov v posameznih državah, je pa z njimi seveda predhodno seznanjen kolikor je mogoče.

VHS osebnih podatkov prosilca/prosilke ne zbira, obdeluje ali hrani podatke za lastne poslovne namene torej ne za poslovne namene, ki niso predmet izpolnjevanja pogodbenih obveznosti (pridobitev vizuma) ali obračuna pogodbenih storitev za prosilca/prosilke. 

Obdeluje se naslednje osebne podatke:

Ime, naslov in kontaktni podatki (telefon, elektronska pošta, telefaks, spletna stran), datum rojstva; državljanstvo, spol, družinski stan, številka potnega lista, datum izstavitve potnega lista, datum poteka potnega lista, kategorija in vrsta zahtevanega vizuma; število zaprosil za vizum, datum prihoda in datum odhoda, namen potovanja; pot potovanja, vsi podatki o gostitelju (ime in kontaktni podatki kot je telefon, elektronska pošta, telefaks, spletna stran), trenutno oz. zadnje delovno mesto, informacije o podatkih o prejšnjih potovanjih (če je bil potreben vizum), podatki o zdravstvenem zavarovanju za tujino; dovoljenje za bivanje in prijavnica v Sloveniji (pri državljani držav nečlanic EU/evropskega gospodarskega prostora), v določenih okoliščinah pri daljših delovnih in študijskih vizah zdravstveno potrdilo o neobstoju HIV-obolenja, v določenih okoliščinah za oprostitev plačila konzularnih pristojbin status invalida. 

Osebni podatki se razkrijejo naslednjim osebam oz. uradnim organom:

- Konzulat/Konzularni oddelek Rusije

- Referenti in zunanji sodelavci VHS, vključene banke za izvedbo bremepisov, davčni svetovalci za pripravo letnih poročil, agencije za izterjave, odvetniška družba in sodišče v primeru neuspešnega terjanja odprtih terjatev, ministrstvo za finance (BMF) na primer pri inšpekcijskem pregledu. 

Načeloma VHS drugim ne razkriva podatkov. V zgoraj navedenih primerih pa je VHS zavezan k razkritju. 

Načeloma se osebnih podatkov ne hrani dlje kot je to potrebno za izpolnitev pogodbe. Torej podatke načeloma po posredovanju le teh pristojnim službam za izdajo vizuma (praviloma najkasneje v 14 dneh) zbrišemo. Razlogi za daljše hranjenje posebnih osebnih podatkov so povezani z daljšimi roki hranjena zaradi davčnih obveznosti (praviloma sedem let po izteku koledarskega leta) in z dokazovanjem v sporih. 

Če temelji shranjevanja le na soglasju, lahko prosilec/prosilka v vsakem trenutku zahteva izbris.  

Informacije o vaših pravicah 

Načeloma ste upravičeni do obveščanja, popravkov, izbrisa, omejitev, prenosljivosti podatkov in ugovora. Za to se obrnite na VHS. Če menite, da gre pri obdelavi vaših podatkov za kršitev varstva osebnih podatkov ali vaših pravic glede pravnega varstva osebnih podatkov, se lahko pritožite nadzornemu organu. Pristojni organ v Sloveniji je Organ za varstvo podatkov. 

Če ste izrazili svoje soglasje za obdelavo vaših podatkov za določen namen (ker so to na primer zaupni podatki, kot so zdravstveni podatki), lahko kadar koli prekličete to privolitev.